ترازو در کنار ارائه خدمات آنلاین، با همکاری بهترین وکلا در حوزه‌ها و شهر‌های مختلف این امکان را برای کاربران خود فراهم نموده است که از خدمات وکالت حضوری نیز بهره‌مند گردند. در این دسته از خدمات پس از ثبت درخواست، طرح موضوع پرونده و پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت توسط کاربر، ترازو وکیل مناسب را به آنان معرفی کرده و هزینه خدمات پس از توافقات میان کاربر و وکیل اخذ می‌گردد.

1انتخاب موضوع پرونده
2تکمیل اطلاعات شخصی
3   پرداخت هزینه 
4  دریافت کد سفارش
اگر چند فایل دارید، در یک فایل زیپ قراردهید.

ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ
(ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک + ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ)
15 دقیقه
(
تومان)
30 دقیقه
(
تومان)
45 دقیقه
(
تومان)
وﮐﺎﻟﺖ مجازی

(ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک + ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ + ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد + اراﺋﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع)
ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ
(ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ وﮐﯿﻞ + ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه)

*برای بازگشت به مرحله قبل ،فقط از دکمه "بازگشت به مرحله قبل" استفاده نمایید

TOP
پشتیبانی
ارسال از طریق واتساپ